معامله راجع به طفل یا نوجوان

عنوان جرم
معامله راجع به طفل یا نوجوان
مجازات
حبس درجه 5
چنانچه با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل یا نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد: حبس درجه 4
واسطه گری در ارتکاب جرم به صورت حرفه ای: میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر
دخالت کارکنان نهادهای حکومتی مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم: محرومیت اجتماعی درجه پنج علاوه بر مجازات اصلی
مستند قانونی
ماده 11 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23

عناوین و برچسب‌ها