ماده 24 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

دارائی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:
1 - کلیه ساختمانها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از ‌اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر بملکیت‌ سازمان جنگلبانی ایران درآید.
2 - سرمایه‌ ای که برای بهره‌ برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.