رای شماره 94 مورخ 1383/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 470/82

شاکی:آقای کریم شافعی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 13 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 17 خرداد 1383

شماره دادنامه: 94

مقدمه:الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/219 موضوع شکایت شرکت زعفرانیه تبریز به طرفیت، اداره کل زمین شهری استان آذربایجانشرقی به خواسته، لغو و ابطال کلیه اقدامات و عملیات مشتکی‌عنه نسبت به پلاکهای ثبتی … فرعی تفکیکی واقع در روستای شادباد سفلی بخش 9 تبریز به شرح دادنامه شماره 673 مورخ 30/8/71 حکم به ابطال کلیه اقدامات مشتکی‌عنه صادر نموده است. ب- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2317 موضوع شکایت آقای کریم شافعی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شرح دادنامه شماره 822 مورخ3/4/82 رسیدگی موضوع شکایت و خواسته را در صلاحیت محاکم قضایی دادگستری تشخیص داده و قرار رد دادخواست را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به تفاوت موضوع شکایت و خواسته و سایر اوضاع و احوال پرونده‌های فوق‌الذکر تفاوت مدلول آراء فوق‌الاشعار مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع