رای وحدت رویه شماره 303 و 304 مورخ 1381/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 114-224/80

شاکی: آقای محمدحسن رجبی زمانی - آقای مجید آقاجانی زمانی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و4 و14 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 26 آبان 1381

شماره دادنامه: 303-304

مقدمه: الف) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/626 موضوع شکایت آقای مجید آقاجانی زمانی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته عدم دریافت سابقه کار و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1929 مورخ 1379/10/21 چنین رای صادر نموده‌ است. نظر به اینکه صدور حکم استخدام قطعی مشارالیه توسط اداره کل آموزش و پرورش اصفهان بدون مجوز قانونی و عدم ردیف استخدامی صورت گرفته و این اقدام خلاف و غیرقانونی آن اداره موجب ایجاد حق برای شاکی نمی‌شود لذا شکایت غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد.ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/649 موضوع شکایت آقای محمدحسن رجبی زمانی به طرفیت آموزش و پرورش خمینی شهر به خواسته تغییر سهمیه از اداره آموزش و پرورش خمینی شهر به شهرستان تیران و کرون و عدم دریافت سابقه کاری به شرح دادنامه شماره 362 مورخ 1380/04/05 چنین رای صادر نموده‌ است. هرچند طرف شکایت دلیل و مستندی قانونی مبنی بر لغو حکم استخدامی قطعی شاکی ارائه و ابراز نکرده و صرفاً به دلیل عدم ردیف استخدامی آن را عنوان داشته و درحالی که مدلول بخشنامه‌های 1373/03/18 مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان و بخشنامه‌های 1373/02/21 و 1373/02/20 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش وپرورش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات داشته که به موجب دادنامه‌های شماره 33-34-35-36-37 مورخ 1376/04/14 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده نتیجتاً ابلاغ صادره که به اعتبار بخشنامه‌های مذکور از اثر افتاده در جهت استنادی باطل بوده و دلیل و مستندی غیر از مستندات مزبور نیز در احکام صادره ملاحظه نمی‌شود.با اعتبار قانونی ابلاغ مورخ1372/06/24 صادره از آموزش و پرورش خمینی شهر که بر اساس نامه مورخ 1372/05/25 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر تعیین و صادر گردیده در نتیجه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد.ج) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/653 موضوع شکایت آقای محمد عمادی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته ابقاء حکم مورخ 1373/02/28 و لغو حکم مورخ 1373/03/26 به شرح دادنامه شماره 1986 مورخ 1378/09/02 چنین رای صادر نموده است. با توجه به مقررات ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش که افراد مورد احتیاج را در عداد مستخدمین رسمی قرارداده و استخدام شاکی به صورت قطعی به هر عنوان مخالف هدف مقنن در وضع قانون متعهدین به خدمت می‌باشد شکایت شای به کیفیت مطروحه ثابت و موجه تشخیص و حکم به ورود آن و لغو حکم مورخ 1373/03/26 و اجرای حکم مورخ 1373/02/28 به تاریخ اجرای 1/7/13736 صادر می‌گردد.د) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه79/960 موضوع شکایت آقای احمدرضا حلاجی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته، عدم دریافت سابقه کاری و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1988 مورخ 1379/10/29 چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکه حکم مورخ 1372/07/01 براساس موافقت مورخ 1373/01/27 اداره کل امور اداری وزارت متبوع و مجوز مورخ 1372/11/04 و نامه مورخ 1373/02/11 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و موافقت هسته گزینش استان مذکور صادر گردیده، لغو آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مقررات قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در باب لزوم تدارک نیروی انسانی مجرب ومتخصص در زمینه آموزش و پرورش و ضرورت استفاده از خدمات آموزشی مشمولین قانون مذکور و آثار قانونی مترتب بر استخدام و اشتغال به خدمت آنان از جمله در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت اشخاص مذکور، دادنامه‌های صادره از دو شعبه 4 و14 بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده‌می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع