تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۵۲۴
شماره پرونده: ۹۲-۱۲۷/۱-۱۹۳۱

استعلام:

آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر وتقدیم نظریه خود به دادگاه می­تواند از نظر قبلی خود عدول کند ونظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کارشناس پس از اعلام نظر خود قانونا حق عدول از آن را ندارد.ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد./ب