ماده 348 قانون مدنی

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تَسَلُّم باشد.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

نشست های قضایی (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها