نظریه مشورتی شماره 7/1402/97 مورخ 1402/07/04

تاریخ نظریه: 1402/07/04
شماره نظریه: 7/1402/97
شماره پرونده: 1402-3/3-97ح

استعلام:

در خصوص املاک مشاعی (ملک تجاری) که نسبت به آن‌ها تقاضای دستور فروش می‌شود و شخص ثالث نسبت به آن دارای حق سرقفلی است، دستور فروش چگونه اجرا و حقوق ثالث به چه نحو باید حفظ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که صدور دستور فروش ملک مشاع به سبب غیرقابل افراز بودن آن از دادگاه درخواست می‌شود، دادگاه مکلف است صریحاً حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی مستاجر ملک تجاری را از دستور فروش استثناء کند و در نتیجه در اجرای دستور فروش ملک تجاری مشاع غیر قابل افراز، صرفاً مالکیت ملک مشاع و با استثناء کردن حقوق مذکور به مزایده و فروش گذاشته می‌شود و دستور فروش ملک به حق مستاجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا دارنده سرقفلی خللی وارد نمی‌کند.

منبع