ماده 215 قانون مدنی

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

عناوین و برچسب‌ها