رشته آمار:

از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
(اصلاحی 1402/08/20)- تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌ کننده در هر مورد حداقل 6/000/000 ریال و حداکثر 40/000/000 ریال است.