دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف - مشخصات شاکی 1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب - مشخصات طرف شکایت 1- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت در صورت ...
ادامه ...