رای شماره 191 مورخ 1382/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 309/82

شاکی: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت6/81/786 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 12 مرداد 1382

شماره دادنامه: 191

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه 6 تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از صدور دادنامه شماره 729 مورخ 1381/06/23 از این شعبه که طی آن دادنامه صادره از شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره 647 مورخ 1381/04/24 مورد تایید قرار گرفته آقای محمدحسن یعقوبی داخل در مهلت قانونی با تسلیم لایحه‌ای با اعلام اشتباه در دادنامه صادره از این شعبه را نموده‌اند. آقای یعقوبی در نوبت دوم که مبادرت به تسلیم دادخواستی نموده‌اند که با شماره 58752 مورخ 1380/12/26 ثبت و به شعبه 11 ارجاع و با کلاسه 11/80/2248 در آن شعبه ثبت گردیده هر چند خواسته‌های متعددی و به طرفیت مراجع متعددی مطرح نموده‌اند که احیاناً می‌توانست از این بابت مورد ایراد باشد، شعبه 11 بدوی با اشاره به برخی از موارد خواست شاکی و تذکر به اینکه فعلاً همین موارد در شعبه سوم دیوان به موجب پرونده کلاسه 3/77/1797 مطرح گردیده کل موضوع شکایت و خواسته شاکی را در نوبت دوم دادخواست تسلیمی وی مشمول اعتبار امر مختومه تلقی و نهایتاً دادنامه شماره 647 مورخ 1381/04/24 را صادر فرموده‌اند که معتقدم این شعبه در صدور دادنامه 729 مورخ 1381/06/23 سهواً اقدام نموده و نمی‌بایست دادنامه صادره از شعبه 11 بدوی دیوان مورد تایید قرار می‌گرفت و نتیجه اینکه در صدور دادنامه مذکور اشتباهی صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به علت عدم احراز و تحقق شرایط مذکور در تبصره‌های مقرر در ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و اینکه وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره 729 مورخ 1381/06/23 محرز نیست موردی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع