رای شماره 407 مورخ 1381/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 479/80

شاکی: آقای حسن امیر جلالی

موضوع:‌ ابطال بند 8 تصویبنامه شماره 3591/ت17296ه- مورخ 1/3/1378 هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه 13 بهمن 1381

شماره دادنامه: 407

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، بند 8 مصوبه مورد شکایت تحت عنوان چگونگی وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی به نحو اطلاق و مبهم بوده وبسیاری از دستگاه‌ها براساس این بند از مصوبه قراردادهای خرید خدمت را قبل از اتمام مدت قرارداد فسخ و الغاء نموده‌اند بند 8 مبین این امر نیست بلکه با توجه به اصل لزوم قراردادها و اینکه اصولاً انعقاد قرارداد با توجه به مدت آن به میل و اراده طرفین بوده و در خلال مدت طرح تا آخر مدت آن باید رعایت شود لذا با تقدیم این درخواست ابطال بند 8 مصوبه هیات وزیران به لحاظ اطلاق و ابهام آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27251 مورخ 1381/07/15 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 75195/1602 مورخ 1381/06/09 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده‌ است در این نامه آمده‌ است، به استناد بند 5 تصویبنامه شماره 17598 مورخ 1362/03/22 وماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی، لغو قرارداد خرید خدمت با یک ماه اعلام قبلی از سوی دستگاه امکان‌پذیر بوده‌ است علیهذا با توجه به اینکه بند 8 تصویب‌نامه شماره 3591/ت17296 ه- مورخ 1378/03/01 تاثیری در قراردادهای خرید خدمت مورد بحث نداشته و لغو قراردادهای فوق نیز بدون استناد به آن بر اساس قرارداد منعقده امکان پذیر بوده ‌است بنابراین شاکی مردود می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه اعتراض نسبت به بند 8 تصویب‌نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت و پیمانی مصوب 1378/02/22 هیات وزیران متضمن اعلام و جهات مندرج در ماده فوق‌الاشعار نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض شاکی وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع