موضوع استفساریه:
ماده واحده - آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۷۶، زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟
نظر مجلس:
منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ /۳ /۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل