تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۳۷۴
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۷۸۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به صراحت مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، راجع به مطلق شلاق‌های تعزیری چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده سابقه بازداشت داشته باشد برای هر روز بازداشت وی معادل سه ضربه شلاق از مجموع شلاق‌های تعزیری مورد حکم کسر خواهد شد.