مورخ: ۱۳/۱۲/۹۲
نظریه شماره: ۲۳۷۴/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۷۸۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
س:آیا ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲درخصوص پرونده­های رابطه نامشروع مادون زنا که به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵محکوم­علیه به شلاق تعزیری محکوم شده است اعمال می­شود یا خیر.
نظریه مشورتی:
نظر به صراحت مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، راجع به مطلق شلاق های تعزیری چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده سابقه بازداشت داشته باشد برای هر روز بازداشت وی معادل سه ضربه شلاق از مجموع شلاق های تعزیری مورد حکم کسر خواهد شد، بنابراین پاسخ به سوال مثبت است.