تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.