سایر مقررات : از قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

کارگزاران گزینش می‌باید علاوه بر ضوابط مندرج در ماده ۲ این قانون دارای شرایط زیر نیز باشند:
‌الف - شرایط مقرر در فرمان ۱۳۶۱/۱۰/۱۵ حضرت امام خمینی (‌ره) صالح، متعهد، عاقل، صاحب اخلاق کریمه، فاضل، متوجه به مسایل روز‌باشند و تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌کار و سهل‌انگار نباشند.
ب - ۲۵ سال سن و تأهل برای اعضای هیئتهای مرکزی و ۲۳ سال سن و تأهل برای اعضاء هسته‌های گزینش و تأهل برای سایر پرسنل گزینش با‌اولویت.
افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض می‌توانند تقاضای کتبی خود‌را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظرکننده (‌اول، دوم) تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل این ماده توسط هیئت عالی گزینش تهیه و به تصویب می‌رسد.
تبصره ۱ - مرحله اول تجدید نظر توسط هسته گزینش (‌حداقل با دو نفر جدید) و مرحله دوم آن توسط هیئت مرکزی صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ - هیئت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه‌کاری، تندروی، اعمال تبعیض و انجام امور‌خلاف شرع رسیدگی نموده و پس از اصلاح یا ابطال آراء، هیئت صادرکننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید، برخورد با متخلف، ترمیم و یا انحلال‌واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر اینصورت رأساً اقدام می‌نماید.
‌هیئت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب خواهد نمود.
تبصره ۳ - معترضین به آراء هیئت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان‌نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.
صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا‌شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (‌غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می‌گردد. سایر‌مراحل طبق دستورالعمل هیئت عالی گزینش خواهد بود.
هیئت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این‌ قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت‌ هیئت عالی گزینش قابل تمدید است.
تبصره ۱ - گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق‌دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیئت عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود ولی در هر صورت صدور‌احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود. در غیر اینصورت هر گونه پرداخت وجه غیر قانونی است.
تبصره ۲ - همکاری با گزینش کشور در صورت عدم وجود پست سازمانی به عنوان تصدی بیش از یک پست تلقی نخواهد شد.
وزارت اطلاعات و کلیه دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی، سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهای‌مسلح مکلفند در رابطه با گزینش افراد همکاریهای لازم را با هیئت عالی و هیئت مرکزی گزینش اعمال و اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت ۲‌ماه با رعایت قوانین و مقررات با طبقه‌بندی مربوطه در اختیار قرار دهند.
آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیئت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌ وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.