رای شماره 328 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 328

تاریخ دادنامه: 13/4/1396

کلاسه پرونده: 96/418

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد حیدری

موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری کرج و سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه به اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: 1- آقای محمد حیدری به موجب دادخواستی به طرفیت شهرداری کرج و سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه الزام آنان به اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و اختصاص سهام بانک شهر به پرسنل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه مطابق آنچه که به پرسنل شهرداری واگذار شده است را خواستار شده است.

2- پرونده به شعبه 27 دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و شعبه مذکور به موجب رای شماره 02179- 21/12/1395 و با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عمومی صادر می کند.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی به موجب دادخواست تقدیمی الزام شهرداری کرج را به اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر کرج تقاضا کرده و ابطال مصوبه درخواست نشده است، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع