رای شماره 25 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 25

تاریخ دادنامه: 15/1/1396

کلاسه پرونده: 94/149

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 235/90-20/6/1390 شورای اسلامی شهر محمدشهر

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 247533-25/12/1393، ابطال مصوبه شماره 235/90-20/6/1390 شورای اسلامی شهر محمدشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شهرداری محمدشهر به استناد مصوبه شماره 135/900 شورای اسلامی شهر محمدشهر (مصوب در سال 1390) طی سالهای 1390 الی 1392 اقدام به پرداخت حق الجلسات به اعضاء کمیسیونهای ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) و ماده 77 و معاملات شهرداری و بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها به صورت ثابت و ماهانه نموده است.

ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری (مصوب 13/9/1350) و اصلاحات بعدی آن، شرایط و میزان حضور در جلسه و یا تعداد جلسات، تصریح گردیده و برابر بند 7 اصلاح آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری (مصوب 30/7/1385) میزان حق حضور در جلسه و حق الجلسه مشخص شده است به طوری که برای هر جلسه 2 ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین شده است.

ماده 36 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور عنوان می دارد: « هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شده یا می‌شود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته که مشمول تبصره (1) این آیین‌نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجراء در می آید.» لذا کارکنان شهرداریها نیز مشمول آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده 43 قانون استخدام کشوری می‌باشند.

مطابق با ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مذکور حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت می‌شود که طبق مقررات قانونی خاص، شرکت آنان در جلسات مجاز بوده و شرکت در جلسات جزء وظایف اصلی آنان نباشد. میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مقررات مذکور تعیین شده و در مواردی که میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مصوبات قانونی مربوط تعیین نشده باشد، میزان حق حضور برای هر جلسه نباید از 2500 ریال تجاوز نماید و در چنین مواردی برای بیش از 8 جلسه در ماه وجهی پرداخت نخواهد شد.

بنا به مراتب مصوبه شماره 135/900 شورای اسلامی شهر محمدشهر (مصوب سال 1390) مبنی بر پرداخت حق الجلسات اعضاء کمیسیونهای ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)، کمیسیون ماده 77 و کمیسیون عالی معاملات و سایر کمیسیونهایی که در قانون جایگاه آنها مشخص شده است، به صورات [صور] ماهانه و ثابت (با عنایت به تغییر تعداد جلسات برگزار شده) در ماههای سال مغایر با تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحیه های آن تشخیص می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«1-...........

2-..........

3-.........

4-........

5-..........

6-.........

7-.........

8- نامه شماره 12354/100-19/6/1390 به شرح ذیل:

احتراماً، با عنایت به اینکه کمیسیونهای ماده صد (بدوی، تجدیدنظر) نقش عمده ای در تحقق اهداف و درآمدهای شهرداری ایفاد می نمایند، لذا پیشنهاد می‌گردد به منظور قدردانی از زحمات اعضاء کمیسیونهای مزبور و سایر کمیسیونها (77 و غیره...) از ابتدای سال جاری از ردیف 20510 وظیفه خدمات اداری حق الجلسه هر یک از اعضاء مبلغ (000/000/12) دوازده میلیون ریال افزایش یابد (ضمناً هم اکنون حق الجلسه و پاداشهای 6 ماهه جمعاً هر ماه مبلغ (000/191/11) یازده میلیون و یکصد و نود و یک هزار ریال می‌باشد که شهرداری قصد دارد پاداشها را حذف و فقط در قالب حق الجلسه ماهیانه مبلغ (000/000/12) دوازده میلیون ریال پرداخت نماید) همچنین در نظر است با توجه به حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون و جهت ایجاد انگیزه و رسیدگی دقیق تر و سریعتر به پرونده های مذکور نسبت به افزایش حق الجلسه دبیرخانه کمیسیون ماده صد به مبلغ (000/000/6) شش میلیون ریال اقدام شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در اولین جلسه رسمی آن شورای محترم مطرح و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ فرمایید.) در جلسه علنی مطرح و به اتفاق آراء مصوب گردید که مبلغ (000/000/12 ریال) به اعضاء شورا و نمایندگی وزارت کشور و دادگستری شاغل در کمیسیون ماده صد و تمامی کمیسیونهای شهرداری پرداخت گردد اما نسبت به افزایش حق الجلسه دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری لایحه جداگانه در مورد دبیرخانه کمیسیون ماده صد و سایر کمیسیونها و پرسنل شهرداری عضو در کمیسیونها تنظیم گردد.

ضمناً مقرر گردید هر عضو شورا فقط از یک کمیسیون حق الجلسه دریافت نماید. با عنایت به اینکه رقم پیشنهاد شهرداری به عنوان حق الجلسه کمیسیونها با حذف پاداشی است که هر شش ماه یک بار پرداخت می‌شود و در واقع مبلغ حق الجلسه در جمع تغییر چندانی نمی‌نماید مبلغ پیشنهادی مشروط بر حذف پاداش مزبور به اتفاق آراء به تصویب رسید.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر در زمینه پرداخت حق الزحمه به اعضاء کمیسیون های قانونی نظیر کمیسیون های موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 خارج است، بنابراین مصوبه شماره 235/90-20/6/1390 شورای اسلامی شهر محمدشهر در قسمت ناظر بر تجویز پرداخت حق الزحمه به اعضاء کمیسیونهای یاد شده به علت خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع