رای شماره 98 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 98

تاریخ دادنامه: 3؍2؍1398

شماره پرونده: 96؍769

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران با وکالت آقای حمیدرضا معیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18؍2؍1395 منعقده بین رئیس شورای اسلامی شهر تهران- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی- مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای- معاون عمرانی استانداری تهران- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

گردش کار: آقای حمیدرضا معیری به وکالت از شرکت مهندسی مشاور پردیس ایران به موجب دادخواستی ابطال بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18؍2؍1395 منعقد بین سازمانهای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً اینجانب حمید رضا معیری به وکالت از موکلین به عرض عالی می رسانم:

1- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه 1374 با اهدافی خاص از جمله « وضع مقررات ملی ساختمان» و «الزام به رعایت آن» تصویب شده است تا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر مسکن اشتغال دارند ملزم به اجرا و رعایت این قوانین باشند. (ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) همچنین هیات وزیران به استناد ماده (33) قانون فوق الذکر در جلسه مورخ 17؍4؍1383 و بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب نموده است.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهر سازی و... را در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی، مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان نموده و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی از این قانون را تخلف محسوب کرده است. (ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به موجب قسمت اخیر ماده 33 همان قانون سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

مجدداً در بند 3 ماده 12 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 تاکید می‌گردد که: « هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» در واقع هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان منوط است به تایید شورای فنی استان یا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی.

2- سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان تهران و شهرداری تهران از مراجعی هستند که مشول قوانین و مقررات مصوب در بخش ساختمان از جمله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان می‌باشند.

این دو مرجع به همراه نمایندگان دیگر خواندگان اقدام به تنظیم توافقنامه ای در تاریخ 25؍2؍1395 در امر انتخاب ناظر نموده‌اند که این توافقنامه با مواد مقررات ملی ساختمان مخالف بوده و موجب تضییع حقوق موکلین گردیده است.

«شرح علت مخالفت»

الف) صلاحیت اشخاص حقیقی در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 و موارد اختلاف و تعارض آن با تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان (بخش حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال) پروانه اشتغال به کار مهندسی را به چهار درجه، پایه 3، پایه 2، پایه1 و ارشد تقسیم می‌نماید.

در تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون کنترل ساختمان، ساختان‌ها به 4 گروه تقسیم گردیده اند:

گروه الف با مقیاس کاربری محله 1 تا 2 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای 600 مترمربع.

گروه ب با مقیاس کاربری محله 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای 2000 مترمربع.

گروه ج با مقیاس کاربری محله 6 تا 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای 5000 مترمربع.

گروه د با مقیاس کاربری شهر بیش از 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از 5000 مترمربع.

و تبصره 2 همین ماده جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقیقی برای هریک از گروه های ساختمانی ترسیم گردیده که به شرح ذیل است:

طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروه های ساختمانی

صلاحیت گروه ساختان‌ها

تهیه طرح معماری توسط:

انجام محاسبات سازه توسط:

نظارت بر طرح معماری توسط:

نظارت بر اجرای سازه توسط:

گروه الف

مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر

مهندس عمران پایه 3 یا بالا تر

مهندس معمار یا عمران پایه 3 یا بالا تر

مهندس عمران یا معمار پایه3 یا بالا تر

گروه ب

مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر

مهندس عمران پایه 2 یا بالا تر

مهندس معمار پایه 3 یا بالا تر

مهندس عمران پایه 3 یا بالا تر

گروه ج

مهندس معمار پایه 1 یا بالا تر

مهندس عمران پایه 1 یا بالا تر

مهندس معمار پایه 2 یا بالا تر

مهندس عمران پایه 2 یا بالا تر

گروه د

مهندس معمار ارشد

مهندس عمران ارشد

مهندس معمار پایه 1 یا بالا تر

مهندس عمران پایه 1 یا بالا تر

با توجه به جدول فوق به طور مثال مهندس معمار با پایه ارشد می‌تواند در هر 4 گروه ساختمانی نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد، یا مهندس عمران با پایه ارشد و پایه 1 می‌تواند در هر 4 گروه ساختمانی نظارت بر اجرای سازه نماید. اما به موجب بند 1-4 توافقنامه مورخ 25؍2؍1395 [18؍2؍1395] « نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 مترمربع به صورت تک ناظر و از مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر با رعایت گروه بندی ساختان‌ها مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» با مقایسه این بند از توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 و جدول مندرج در تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی برای نمونه چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می‌شود:

اولاً: نظارت اشخاص حقیقی به موجب توافقنامه به دو بخش تک ناظر و 4 ناظر تفکیک گردیده است که در جدول تبصره2 ماده 12 چنین تفکیکی مشاهده نمی شود.

ثانیاً: اشخاص حقیقی به صورت تک ناظر فقط می‌تواند در ساختان‌های تا مساحت 1500 مترمربع نظارت نمایند و در ساختان‌های با مساحت بیش از 1500 مترمربع حق نظارت به صورت تک ناظر را نخواهند داشت.

ثالثاً: اشخاص حقیقی در ساختان‌های با مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر می‌توانند نظارت نمایند.

رابعاً: به موجب این بند اساساً نظارت اشخاص حقیقی در پروژه های با مساحت بیش از 3500 مترمربع منتفی گردیده است.

ب) صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 و موارد اختلاف و تعارض آن با ماده 4 شیوه نامه تعیین حدود و صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

به موجب تبصره 4 ماده 11آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و ظرفیت شده یا می‌شوند مطابق دستور العملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود. ماده 4 شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش.... و نظارت در هر رشته در پایه های مختلف به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت در هر رشته

پایه شخص حقوقی در هر رشته

گروه ساختمان

3

الف

2

الف و ب

1

الف و ب، ج و د

ارشد

الف و ب و ج و د

به موجب این جدول به طور مثال در بخش نظارت در هر رشته (منظور رشته های هفتگانه مندرج در ماده 3 شیوه نامه):

اشخاص حقوقی با پایه 3 می‌توانند در گروه ساختمانی الف و ب نظارت نمایند.

اشخاص حقوقی با پایه 2 می‌توانند در گروه ساختمانی الف، ب و ج نظارت نمایند.

اشخاص حقوقی با پایه 1 می‌توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند.

اشخاص حقوقی با پایه ارشد می‌توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند.

بر اساس بندهای 2-4، 3-4، 4-4، 5-4 بخش الف توافقنامه مورخ 25؍2؍1395 طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت اشخاص حقوقی به صورت ذیل تقسیم بندی شده است:

2-4- نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 مترمربع توسط شرکتهای کمتر از 4 گرایش

3-4- نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 تا 10000 مترمربع توسط 1 شرکت دارای 4 گرایش

4-4- نظارت پروژه با مساحت ناخالص 10000 تا 30000 مترمربع توسط 2 شرکت دارای 4 گرایش

4-5- نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از 30000 مترمربع توسط 4 شرکت دارای 4 گرایش

با مقایسه این بند از توافقنامه و جدول مندرج در ماده 4 شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موارد اختلافی متعددی مشاهده می‌گردد که برای نمونه به چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می‌شود:

2- به موجب بند 2-4 توافقنامه نظارت شرکتهای با کمتر از 4 گرایش محدود شده است به پروژه های با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 مترمربع در حالی که مطابق جدول ماده 4 شیوه نامه اشخاص حقوقی با پایه 1و ارشد می‌توانند در ساختان‌های گروه الف، ب، ج و د که در تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه این ساختان‌ها معرفی شده اند نظارت نمایند بدون هیچ گونه محدودیت در متراژ.

3- به موجب بند 3-4 توافقنامه نظارت شرکتهای دارای 4 گرایش محدود شده است به پروژه های با مساحت ناخالص 5000 تا 10000 مترمربع.

4- به موجب بند 4-4 توافقنامه نظارت پروژه های با مساحت ناخالص 10000 تا 30000 مترمربع به 2 شرکت با 4 گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد.

5- به موجب بند 5-4 توافقنامه نظارت پروژه های با مساحت ناخالص بیش از 30000 مترمربع به 4 شرکت با 4 گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد و مشخص نیست تنظیم کنندگان این توافقنامه نظارت 4 شرکتی را از کدام قانون مستخرج نموده و در این توافق نامه گنجانده اند.

6- به موجب بندهای فوق الذکر در توافقنامه 18؍2؍1395 نظارت اشخاص حقیقی در پروژه های با مساحت ناخالص کمتر از 3500 مترمربع منتفی و ملغی گردیده است در حالی که مطابق ماده 4 شیوه نامه اشخاص حقوقی در هر 4 گروه ساختمانی می‌توانند نظارت نمایند. لذا با توجه به اینکه:

اولاً- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود. (مستنداً به ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان می باید با رعایت شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون باشد.

ثانیاً- قانونگذار صراحتاٌ در قسمت اخیر ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام می‌نماید: « سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود». مجدداً در بند 3 ماده 12 مقررات ملی ساختمان تاکید می‌گردد که: « هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» مشخص نیست سازمان نظام مهندسی و هیات مدیره که مسئول اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان می‌باشند (بند 4 ماده 74 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- بخش اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) و شهرداری تهران و دیگر خواندگان مستند به کدام مواد قانونی چنین تغییراتی را در بخش نظارت اعمال کرده اند و اعضاء سازمان نظام مهندسی را از حقوق خود محروم گردانیده اند؟

نظر به اینکه توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 تغییراتی را در مقررات ملی ساختمان ایجاد کرده در حالی که این تغییرات مخالف صریح مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد که موجبات تضییع حقوق موکل و کلیه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی را فراهم آورده است و مخالف صریح مواد قانونی فوق الذکر می‌باشد و شرایط شکلی این تغییرات به درستی رعایت نگردیده است که ماده 10 قانون مدنی نیز چنین قراردادهایی را غیر نافذ و یاطل اعلام کرده است لذا تقاضای ابطال توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 2؍786؍110س- 14؍9؍1396 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانب حمیدرضا معیری وکیل شاکی پرونده کلاسه 96؍769 پیرو اخطاریه رفع نقص مورخ 22؍8؍1396

که در تاریخ 4؍9؍1396 به اینجانب ابلاغ گردیده است، موارد رفع نقص مندرج در اخطاریه مزبور و پاسخ مربوط به هر بند را به شرح ذیل خدمتتان معروض می دارد:

1-» ابطال کل صورتجلسه 18؍2؍1395 مورد درخواست است یا بندهایی از آن دقیقاً مشخص نمایید»

پاسخ: ابطال بند الف صورتجلسه مورخ 18؍2؍1395 در خصوص انتخاب و معرفی ناظر مورد درخواست می‌باشد.

2-» اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه»

پاسخ: در ابتدای صورتجلسه مورخ 18؍2؍1395 قید شده است: « پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور... به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 توافقات ذیل به عمل آمد»

در واقع مقام های امضا کننده این توافقنامه در نظر داشته اند با تنظیم این توافقنامه و تغییر در نحوه انتخاب و معرفی ناظر ساختمان فرآیند صدور پروانه ساختمان را بهبود بخشیده و تسهیل کنند در حالی که در بخش انتخاب و معرفی ناظر متاسفانه دستورات و تغییرای را خلق کرده اند که نه تنها صدور پروانه را بهبود نبخشیده بلکه بسیار سخت تر کرده است و نحوه تنظیم و امضا این توافقنامه شرایط شکلی مندرج در ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و بند 3-12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده و مخالف این دو ماده می‌باشد.

الف- توافق نامه مورد شکایت با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374مغایرت دارد:

ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 اعلام می‌دارد که: «سازمانهای استان می‌توانند با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.» مطابق این ماده هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان دارای 3 شرط می‌باشد:

1- پیشنهاد توسط سازمانهای استان

2- تایید شورای فنی استان

3- تصویب وزارت مسکن و شهرسازی

ماده 6 قانون همین قانون سازمان استان را معرفی می‌نماید و هیات مدیره سازمان استان نماینده سازمان می‌باشد. از اهم وظایف این سازمان اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان است (بند 4 ماده 72 آیین‌نامه اجرایی). پس در اولین گام جهت اعمال هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان باید هیات مدیره سازمان استان به نمایندگی از سازمان استان با رعایت ضوابط مربوطه پیشنهاد تغییر را به شورای فنی استان بدهد و پس از تایید شورای فنی استان و تصویب وزارت مسکن و شهر سازی تغییر مزبور قابل اجراء خواهد بود. در امضا این توافقنامه پیشنهادی از طرف سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود چنین پیشنهادی، این پیشنهاد مغایر با وظایف هیات مدیره سازمان می‌باشد.

ب- توافق نامه مورد شکایت با بند 3-12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384مغایرت دارد:

بند 3-12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین نحو اصلاح کرده است که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» این بند تغییر در مقررات ملی ساختمان را مشروط به 2 شرط دانسته است:

1- پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

2- تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل از بین اعضاء هیات مدیره سازمانهای استان که توسط هیات عمومی سازمان معرفی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند می‌باشند (ماده 20 قانون نظام مهندسی ساختمان) که در این توافقنامه اثری از پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد. لذا با توجه به اینکه در صدر توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 اشاره شده که در اجرایی آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی توافقنامه مزبور به عمل آمده است و منظور آن هم تسهیل و بهبود فرآیند صدور پروانه بوده در حالی که به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن که همان مقررات ملی ساختمان می‌باشد نحوه و شرایط تغییر مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده است در امضا این توافقنامه شرایط مذکور رعایت نشده است و توافقنامه مخالف صریح این دو ماده می‌باشد.

3-» در صورتی که مدعی خروج از حدود اختیارات می باشید صریحاً اعلام و حدود اختیارات را تبیین نمایید.»

پاسخ: طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی سازمان استان حق دادن پیشنهاد تغییر در مقررات ملی ساختمان را دارد و در بند 3-12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان پیشنهاد تغییر به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تفویض گردیده است. ضمن اینکه طبق ماده 34 قانون نظام مهندسی ساختمان « شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی،... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.» امضا کنندگان این توافقنامه به ترتیب:

1- ریاست شورای اسلامی شهر تهران،2- مدیر کل سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای،3- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،4-معاون مسکن، ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 5- معاون عمرانی استان تهران، 6-مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و 7-معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران می‌باشند و هیچ یک از این افراد طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 3-12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان صلاحیت پیشنهاد و تصویب هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان را ندارند و خارج از حدود اختیارات خود چنین توافقنامه‌ای را امضا و لازم الاجرا کرده اند و جداول مربوط به حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر بر اجرای ساختمان را تغییر داده و منجر به بروز خسارات عدیده ای برای ناظرین حقیقی و حقوقی شده است.

به طور مثال شخص حقوقی با رتبه ارشد می توانسته طبق ماده 4 فصل هفتم مجموعه شیوه نامه ها مصوب اردیبهشت 1384 پیوست مقررات ملی ساختمان در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د که در تبصره آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان این ساختان‌ها معرفی شده اند نظارت نماید در حالی که طبق این توافقنامه اولاً: یک شخص حقوقی و پایه ارشد نمی تواند در ساختان‌های زیر 3500 متر نظارت نماید و در ساختان‌های با مساحت نا خالص بیش از 10000 متر باید دو شرکت حقوقی نظارت نمایند و الی آخر.

طبق ماده 11 آیین‌نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس معمار با پایه ارشد می‌تواند در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد در حالی که طبق این توافقنامه نظارت اشخاص حقیقی تا 1500 متر به صورت تک ناظر و از 1500 تا 3500 به صورت چهار ناظر تعیین گردیده است و این تغییرات در صلاحیت ناظرین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف صریح جداول تعیین حدود صلاحیت ناظرین مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه نامه ی پیوست مقررات ملی ساختمان می‌باشد که به تفضیل در دادخواست اولیه خدمتتان معروض گردیده است. تقاضای بذل توجه به موارد فوق الذکر و نهایتاً ابطال توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 به شرح ستون خواسته را دارد. »

متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«صورتجلسه

پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ریاست شورای اسلامی شهر تهران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای، معاون عمرانی استانداری تهران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مذاکرات فنی و کارشناسی انجام گرفته بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383، توافقات ذیل به عمل آمد:

1-...

4- طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اولویت به شرح ذیل انجام گردد:

4-1- نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 مترمربع به صورت یک ناظر و از مساحت 1500 مترمربع تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر با رعایت گروه بندی ساختان‌ها مندرج در مبحث مقررات ملی ساختمان

4-2- نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 مترمربع تا 5000 مترمربع به شرکتها (اشخاص حقوقی) کمتر از 4 گرایش

4-3- نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 مترمربع تا 10000 مترمربع به 1 شرکتها (اشخاص حقوقی) دارای 4 گرایش

4-4- نظارت پروژه با مساحت ناخالص 10000 مترمربع تا 30000 مترمربع به 2 شرکتها (اشخاص حقوقی) دارای 4 گرایش

4-5- نظارت پروژه با مسات ناخالص بیش از 30000 مترمربع به 4 شرکتها (اشخاص حقوقی) دارای 4 گرایش به طور مجزا »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 27558؍160-26؍10؍1396 توضیح داده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 96؍769 با شماره 9609980905800181

با سلام و احترام

عطف به پرونده کلاسه 96؍769 موضوع مکاتبه مورخ 26؍9؍1396 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 24675؍160-4؍10؍1396 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران به خواسته «ابطال توافقنامه مورخ 18؍2؍1395» به شرح ستون خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:

1- توافقنامه موضوع دادخواست حاضر به منظور حمایت از حقوق مهندسین ناظر و مردم تنظیم شده و با قوانین و مقررات جاری تعارضی ندارد.

2- این توافقنامه صرفاً روش خاص و زمان انتخاب مهندس ناظر را مشخص نموده تا نظام مهندسی پاسخگوی مردم باشد.

3- مهندسین ناظر نیز از شیوه پیش بینی شده در این توافقنامه استقبال نموده اند.

4- در متن دادخواست پرونده حاضر، « ابطال توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 به عنوان «خواسته» اعلام شده است.

5- ریاست وقت شورای اسلامی شهر تهران در هنگام تنظیم صورتجلسه موضوع توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 که ابطال آن درخواست شده، با توجه به جایگاه قانونی و شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اقدامی ننموده بلکه ایشان با تایید توافقنامه یاد شده، صرفاً از حقوق مردم و مهندسین ناظر مندرج در توافقنامه یاد شده حمایت نموده است.

7- بر این اساس و با توجه به مراتب معروضه دعوای مطروحه متوجه شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد.

8- با توجه به مراتب معروضه و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سایر مقررات مربوطه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی در مورد شورای اسلامی شهر تهران مورد استدعاست.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای 1، 2 و 3 از قسمت (الف) صورتجلسه مورخ 18؍2؍1395 منعقده بین شهرداری تهران، شورای اسلامی تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و وزارت کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 411-14؍2؍1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18؍2؍1395 در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که مطابق ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد صادر می‌شود و طبق تبصره 1 ماده 12 همین آیین‌نامه ساختان‌ها به چهار گروه الف و ب و ج و د تقسیم شده اند و مطابق تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه صلاحیت برای هر یک از گروه های ساختمان در گروه های چهارگانه ساختمان (الف، ب، ج، د) مشخص شده است و به موجب ماده 4 از فصل هفتم شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صلاحیت نظارت اشخاص حقیقی در بخش نظارت برای پایه 3 گروه ساختمان الف و ب و پایه 2 الف، ب، ج و پایه 1 الف، ب، ج، د و ارشد الف، ب، ج و د تعیین شده است ولی در صورتجلسه و یا تفاهم نامه معترض عنه در جداول فوق تغییرات و محدودیتهایی در طبقه بندی انتخاب و تغییر ظرفیت ایجاد شده است به عنوان مثال اشخاص حقوقی پایه 1 و ارشد در تمامی گروههای چهارگانه ساختمان با هر مساحتی حق انتخاب دارند ولی در صورتجلسه ناظر یک نفر با پایه ارشد حداکثر برای 1500 مترمربع حق انتخاب دارد و در ساختان‌های بیش از 1500 مترمربع 4 ناظر پیش بینی شده است و همچنین برای اشخاص حقوقی نظارت با چندین شرکت تعیین شده است که خارج از اختیار و مغایر مقررات و آیین‌نامه های ذکر شده در مراتب فوق می‌باشد، بنابراین بند 4 و قسمتهای 1-4، 2-4، 3-4، 5-4 و 6-4 تفاهم نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع