ماده 471 قانون مدنی

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

عناوین و برچسب‌ها