ماده 117 قانون محاسبات عمومی کشور

اموال غیرمنقول وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس موسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به ‌شرکتهائی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است می ‌باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت‌ روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می‌ یابد.