تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۰۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۶ ک

استعلام:

چنانچه بزه توهین و تهدید از طریق پیامک واقع شده باشد و ارسال کننده پیامک و مخاطب در دو حوزه قضایی باشند، مرجع قضایی کدام حوزه صالح به رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که تحقق جرایم توهین یا تهدید از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی منوط به ابراز و افشای مفاد توهین و تهدید است؛ بنابراین محل وقوع این جرایم، محلی است که پیام توسط مخاطب دریافت می‌شود.