تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۷

پیام: تست الکل سنج تنفسی نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ک. مبنی بر شرب خمر با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و توجه به دفاعیات بلا وجه متهم در جلسه دادگاه (ادعای درخواست رشوه توسط مأمورین پلیس راهور و سپس تنظیم گزارش خلاف واقع) که به جهت فرار از مجازات مطرح نموده است؛ با عنایت به حصول علم و یقین بر بزهکاری وی به واسطه وجود دلایل و قرائن و امارات متقن از جمله گزارش پلیس راهور متعاقب انجام تست الکل به وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن نامبرده ناشی از شرب خمر و هم چنین دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک با سرعت غیرمجاز در سطح شهر در وقت نامناسب از نیمه شب بزهکاری اش در حد ارتکاب بزه موصوف نزد دادگاه محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد مواد ۲۱۱ و ۲۶۴ و ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم محکومیت وی به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً نظر به شدت قبح عمل ارتکابی از سوی وی به شرح گزارش اولیه پلیس راهور از باب تکمیل مجازات به استناد بند ث از ماده ۲۳ و ماده ۳۱ از قانون فوق الذکر نامبرده به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۶۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل ۸۰ ضربه تازیانه به اتهام شرب خمر صادر گردیده است. نظر به این که تجدیدنظرخواه در کلیه مراحل منکر شرب خمر گردیده و با عنایت به این که دادگاه محترم بدوی با استناد به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی احراز نموده است که تجدیدنظرخواه شرب خمر نموده است و این در حالی است که همکار محترم مستند علم خود را اظهارات وی و انجام تست الکل و وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن تجدیدنظرخواه و دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک با سرعت غیرمجاز در سطح شهر و در وقت نامناسب از نیمه شب اعلام نموده است. با توجه به این که در صورت جلسه تنظیمی توسط مأمورین راهور ناجا صرفاً به توقف خودروی پرایدی که متهم با آن در حال رانندگی بوده اشاره گردیده و مطلبی که نشان دهنده دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک با سرعت غیرمجاز در سطح شهر و در وقت نامناسب از نیمه شب باشد در صورت جلسه ذکر نگردیده است و علاوه بر این صرف نظر از این که تست الکل سنجی تنفسی نمی تواند جایگزین ادله شرعی اثبات کننده شرب خمر باشد، مدرکی که نشان دهنده تست الکل باشد در پرونده مشاهده نمی گردد و نظر به این که مطابق ماده ۲۱۱ قانون فوق الذکر علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که در نزد قاضی مطرح می‌شود و در مانحن فیه متهم در نزد قاضی محکمه منکر شرب خمر بوده و اظهارات وی در دادسرا و در نزد مأمورین نیز افاده علم و یقین قضایی نمی نماید. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مشارالیه و به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی