ماده 17 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان‌ جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال‌ هائی که رأساً ‌از جنگلهای شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده باضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و‌ عوارض) توسط شهرداری ها یا بخشداری ها و یا رأساً به اهالی محل به فروش برساند.

تبصره - در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخیکه سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل ‌بخشداریها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون بمیزانی که زغال تحویل نمایند ‌معاف دارد.