درخواست سند تفکیکی از اداره ثبت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع

درخواست سند تفکیکی از اداره ثبت

پرسش

فردی ملکی دارد که هزارمترمربع می‌باشد؛ از شهرداری جواز ساخت دریافت نمود و قرار بود چهارصدمتر فضای خالی باشد. ایشان نسبت به این فضای خالی از اداره ثبت درخواست سند تفکیکی کرد و اداره ثبت نیز بدون استعلام از شهرداری سند تفکیکی داد و می‌خواست در سال 1359سند به نام فرد دیگری انتقال دهد و وقتی می‌خواست برای انتقال سند عوارض بدهد شهرداری متوجه موضوع شد و گفت ما این تفکیک را قبول نداریم و این فرد بعد از دو سال به دفترخانه دیگری رفت و مجدداً در جواب استعلام، شهرداری همان جواب سابق را دارد و فرد برای بار سوم به دفترخانه دیگری جهت انتقال سند اقدام کرد و شهرداری دیگر جواب استعلام را نداد و فرد دادخواست الزام شهرداری به پاسخگویی به استعلام را مطرح کرد. حال سوال؛ این دادخواست در صلاحیت دادگستری است یا در صلاحیت دیوان؟ اگر در صلاحیت دادگستری باشد آیا با توجه به دو بار پاسخگویی، شهرداری باید الزام شود یا دعوا رد شود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، رسیدگی به موضوع وفق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد.

نظر اکثریت

در صلاحیت دیوان است چون نسبت به تصمیمات ادارات دولتی می‌باشد و در اینجا به‌نوعی، جنبه عمومی شهرداری نسبت به افراد است. طبق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص خودداری از وظایف دیوان صلاحیت دارد.

نظر اقلیت

چون شهرداری تصمیمی نگرفته است و به نوعی ترک فعل است دیوان در جایی می‌تواند اقدام کند که شهرداری تصمیمی گرفته باشد ولی اینجا شهرداری تصمیمی نگرفته است؛ لذا در این موضوع سوال، چون دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است، باید رسیدگی نماید و در خصوص بخش دوم با توجه به اینکه قبلاً دو بار پاسخ داده است؛ لذا الزام معنا ندارد و باید دعوا رد گردد.

منبع
برچسب‌ها