تکلیف قاضی اجرای احکام با توجه به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/10
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

تکلیف قاضی اجرای احکام با توجه به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده

پرسش

در پرونده‌ای حکم به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و تقسیم بهای آن فی‌مابین ورثه، صادر شده است، با توجه به اینکه پس از دوبار مزایده خریداری نداشته باشد، قاضی اجرای احکام می‌بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظر هیات عالی

در پرونده تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک، با توجه به این‌که دستور فروش در زمره‌ احکام قابل اعتراض نمی‌باشد؛ بنابراین محدودیت‌های مربوط به انجام مزایده مندرج در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی به موضوع دستور فروش تسری ندارد و تا زمانی که رای مذکور اجرا نشده، با رعایت اعتبار 6 ماهه ارزیابی بهای اموال و تجدید ارزیابی، دستور فروش قابلیت اجرایی دارد و نظریه مشورتی شماره 1889/96/07 مورخ 17/8/96 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این معنا است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه موضوع حکم صادره، فروش ترکه می‌باشد؛ لذا تا زمان اجرای مفاد حکم و یا توافق ورثه در خصوص موضوع می‌بایست مزایده تجدید شود و چنانچه بپذیریم در فرض سوال پرونده اجرایی بایگانی گردد، درواقع مفاد حکم اجرا نگردیده است.

نظر اقلیت

در صورت عدم توافق فی مابین ورثه حکم صادره غیر قابل اجرا محسوب و پرونده اجرایی می‌بایست بایگانی گردد.

منبع
برچسب‌ها