به منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نیز نظارت بر فعالیت تشکل های ملی و استانی موضوع ماده (۳) این قانون به ترتیب کارگروه تشکل های صنفی- تخصصی درسطح کشور و استان تحت عناوین «کارگروه کشوری» و «کارگروه استانی» مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌شوند:

الف- کارگروه کشوری:

۱- نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)
۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور (دبیر)
۳- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
۴- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر
۵- نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر
۶- نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انتخاب وزیر
۷- نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر
۸- نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل (بدون حق رأی)
۹- نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس
۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای)
۱۱- نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رای)
۱۲- نماینده تشکل های ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رای).

ب- کارگروه استانی:

۱- نماینده رئیس کل دادگستری استان (بدون حق رأی)
۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)
۳- مدیرکل اداره صنعت،‌ معدن و تجارت استان
۴- مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
۵- مدیرکل اداره جهاد کشاورزی استان
۶- مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۷- مدیر کل ورزش و جوانان استان
۸- نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی)
۹- نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی)
۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرایی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای)
۱۱- نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رای)
۱۲- نماینده تشکل های استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رای)

تبصره ۱- اعضای موضوع جزء (۱۲) بندهای «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزارت کشور معرفی می‌شوند. کارگروه تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان مزبور تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.

تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۱۱) و (۱۲) بندهای (الف) و (ب) برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره ۳- جلسات کارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء که پنج نفر از آنها دارای حق رای هستند، رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن از جمله صدور پروانه با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر و دارای حق رأی، معتبر است.

تبصره ۴- دبیرخانه کارگروه‌های کشوری و کارگروه استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرائی کارگروه می‌باشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداری‌ها زیر نظر کارگروه، تشکیل و توسط دبیر اداره می‌شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به عنوان دبیر کارگروه کشوری و مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کارگروه استانی، مسئولیت اجرایی امور محوله را برعهده دارند. برگزاری جلسات،‌ دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواست های ارسالی از وظایف دبیرخانه کارگروه است.

تبصره ۵- مقام یا نهاد منصوب کننده اعضای کارگروه‌های کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.