شماره ۷۱۴۵۰ تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹
ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی
شورای محترم نگهبان
به‌طوری که استحضار دارند طبق اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی:
«گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی‌باشد.» از مفاد این اصل چنین استنباط می‌شود که اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولت مشمول این اصل نمی‌شود، چون مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی در صلاحیت آن شورای محترم است؛ لذا تمنّی دارد در این خصوص اعلام نظر فرمایند.
محمدعلی رجائی - نخست‌وزیر
شماره ۲۸۳۵ و - ۱۹ تاریخ ۱۳۶۰/۴/۶
جناب آقای محمدعلی رجائی، نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌های شماره ۷۵۲۸ مورخ ۳/۴/۱۳۶۰ و ۷۱۴۵۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح شد و نظر اکثریت اعضای شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«اخذ و پرداخت وامها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی نمی‌باشد؛ ولی با توجه به اصل پنجاه و دوم (۵۲) اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی