نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه ‌داریکل و دستگاههای اجرائی ‌مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان به موجب آئین نامه ‌ای که با رعایت مفاد این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد معین خواهد ‌شد.