تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۰۳۴
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۴۶۵

استعلام:

صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی رها نموده و در مهلت اعطایی طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی­کند آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده ۶۱۲ قانون یاد شده مصوب ۷۵ کیفر خواست صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مربوط به­حالتی است­که مرتکب قتل عمد،محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است. بنابراین در فرض سوال، موردی برای صدور کیفرخواست جهت اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می کند تا مطابق ماده ۴۲۹ قانون صدرالاشاره اقدام گردد./ن