رای شماره 1568 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1568

تاریخ دادنامه: 1397/07/10

شماره پرونده: 96/1476

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات 477 و 478 جلسات رسمی 26 و 1391/10/27 و مصوبه شماره 7203/90-1390/10/14 مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 208260-1396/09/27 اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر کرج طی مصوبات 477 و 478-26 و 1391/10/27 تحت عنوان تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض برای کسر پارکینگ به شرح ذیل نموده است.

ردیف

طرح عوارض

تعرفه

1

عوارض کسری پارکینگ تجاری در پهنه الف به ازای هر مترمربع

p 60

2

عوارض کسری پارکینگ اداری در پهنه الف به ازای هر مترمربع

p 60

3

عوارض کسری پارکینگ مسکونی در پهنه الف به ازای هر مترمربع

p 60

4

عوارض کسری پارکینگ صنعتی به ازای هر مترمربع

p 50

5

عوارض کسری پارکینگ تجاری، اداری، مسکونی در پهنه ب به ازای هر مترمربع

p 55

6

عوارض کسری پارکینگ تجاری، اداری، مسکونی در پهنه ج و د به ازای هر مترمربع

p 50

7

عوارض کسری پارکینگ مسکونی در بافتهای فرسوده به ازای هر مترمربع

p 40

8

عوارض کسری پارکینگ به غیر از تجاری، صنعتی، مسکونی، اداری به ازای هر مترمربع

p 45

تبصره1: کسری هر واحد پارکینگ برای واحد مسکونی و خدماتی غیر انتفاعی حداقل 000/000/50 ریال.

تبصره2: کسری هر واحد پارکینگ برای واحد تجاری، اداری و صنعتی حداقل 000/000/100 ریال.»

تبصره3: اماکن مقدس، مساجد و خیریه های ثبت شده مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی شوند.

تبصره4: اماکن مسکونی تا قبل از 1379/02/07 احداث شده اند مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی‌باشند.

به علاوه در مصوبه شماره 7203/90-1390/10/14 شورای اسلامی شهر کرج عوارضی را برای کسری پارکینگ سایر کاربریها تعیین نموده است:

ردیف

شرح عوارض بنای مفید

تعرفه عوارض

2

کسری پارکینگ بهداشتی و درمانی و ورزشی

p 100

8

کسری پارکینگ تجاری سرای سالمندان

p 200

9

کسری پارکینگ سرای سالمندان

p 100

11

کسری پارکینگ آموزشگاههای خصوصی

p 200

در حالی که اولاً: قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: در بند «و» رای شماره 1481، 1480، 1477، 1478 و 1479-1386/12/12 و همچنین در رای شماره 770-1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن ابطال شده است.

بنا به مراتب مصوبه جلسه 477 و 478 شورای اسلامی شهر کرج به تاریخ 26 و 1391/10/27 و همچنین مصوبه شماره 7023/90-1390/10/14 شورای مذکور مغایر با بند 5 ماده 100 قانون شهرداریها و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع خارج از نوبت وفق تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا نسبت به ابطال مصوبات یاد شده اتخاذ تصمیم به عمل آید. موجب امتنان است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "

به علت وجود متن مصوبات در گردش کار از تکرار آن در متن دادنامه خودداری می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 152/م/1236-1397/03/29 توضیح داده است که:

" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به نامه مورخ 1396/11/17 موضوع کلاسه پرونده 9601476 به استحضار می رساند سابقاً مصوبه این شورا راجع به «وضع عوارض کسری پارکینگ مصوب سال 1394» به موجب دادنامه شماره 573-1396/07/14 هیات عمومی دیوان ابطال و متعاقب ابلاغ دادنامه مزبور مراتب لزوم اجراء مفاد دادنامه و حذف مصوبه منقوض از لیست عوارض تصویبی نیز به شهرداری ابلاغ گردیده است. با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه مربوط به سال 1391 می‌باشد که با صدور دادنامه فوق الذکر عملاً نقض گردیده و قابل استناد نمی‌باشد لذا اقدام خاصی از ناحیه این شورا نسبت به شکواییه تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور متصور نمی‌باشد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات جلسه شماره 477-1391/10/26 و 478-1391/10/28 شورای اسلامی شهر کرج و مصوبه شماره 7203/90-1390/10/14 شورای مذکور مبنی بر وضع عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر کرج به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-1392/02/16 و رای شماره 573-1396/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع