قاچاق اطفال و نوجوانان

عنوان جرم
قاچاق اطفال و نوجوانان
مجازات
حبس درجه 3
مستند قانونی
ماده 12 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23

عناوین و برچسب‌ها