رای وحدت رویه شماره 438 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 438

تاریخ دادنامه: 1396/05/10

کلاسه پرونده: 594/96

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای حمیدرضا شهسواری

خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در موضوع اینکه آیا کمیسیون موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد یا خیر، شعب 26 و سوم تشخیص دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.رسیدگی به رفع تعارض در دستور کار هیات عمومی قرار دارد.گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900084982 در رسیدگی به اعاده دادرسی ازدادنامه 1290 - 1390/06/14 شعبه 26 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970905300160 - 1393/02/24 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره 0563-1392/02/24 شعبه 26 دیوان عدالت اداری و اعلام اشتباه یک نفر از قضات صادرکننده رای و دایر بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثاگران سمتی در دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1290-1390/06/14 شعبه 26 ندارد زیرا در پرونده اصلی کمیسیون ماده 16 طرف دعوی قرار گرفته و نیز دبیر کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان در قبال شکایت شاکی دفاع نموده است و لذا به جهت وقوع اشتباه بین قانونی با اذعان به وقوع اشتباه درخواست رسیدگی به پرونده اعاده دادرسی و نقض دادنامه شماره 0563-1392/02/24 را نموده است. اما با ملاحظه رای کمیسیون ماده 16 که در سربرگ رای بنیاد شهید و امور ایثارگران درج گردیده و نیز با توجه به اینکه کمیسیون ماده 16 قانون مذکور زیر مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد و نیز با استناد به وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 191 - 1384/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری علیهذا تقاضای اعاده دادرسی از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت اصول و مقررات به عمل آمده است و دلیلی بر وقوع اشتباه بین در دادنامه معترض عنه ملحوظ نیست بدین وسیله مستنداً به مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن رد اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه موصوف عیناً تایید می‌گردد. رای دیوان قطعی است.

ب: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شکایت علیه بنیاد شهید و به خواسته نقض رای کمیسیون ماده16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، به موجب دادنامه شماره 9209970902600743- 1392/03/08 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای جمال مهری المشیری به طرفیت اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید به خواسته اعتراض به رای مورخ 1391/07/20 کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان نظر به اینکه شکایت مطروحه فوق متوجه مشتکی عنه مذکور نمی‌باشد، لذا با توجه به شخصیت مستقل حقوقی کمیسیون صدرالذکر در اجرای بند «ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رای شماره 9209970902600743 - 1392/03/08، کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی کرده و شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9309970905300160 - 1393/02/24 کمیسیون مذکور را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی نکرده است تعارض در آراء محرز می‌باشد و با توجه به اینکه در ماده 16 قانون یاد شده مقرر شده است که: «بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیون را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت یک نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و یک نفر از دستگاه ذی ربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجراء بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می‌باشد. از این حکم مستفاد می‌شود که کمیسیون موضوع این قانون واجد شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران است و به همین جهت رای شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9209970902600743 - 1392/03/08، که در رسیدگی به شکایت علیه بنیاد شهید و به خواسته اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 16 قانون مذکور، به لحاظ اینکه شخصیت بنیاد شهید و کمیسیون ماده 16 مستقل از یکدیگر است و دعوا توجهی به بنیاد شهید ندارد و به صدور قرار رد شکایت منتهی شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی

منبع