رای شماره 1269 مورخ 1395/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1269

تاریخ دادنامه: 26/11/1395

کلاسه پرونده: 95/1466

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شهردار پل سفید

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 26 و 29 دیوان عدالت اداری

گردش کار: شهردار پل سفید به موجب لایحه شماره 8228-11/10/1389 اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

1- احتراماً در خصوص دعوی آقایان غلامرضا حسنی و یداله روئین تن به نمایندگی از شرکت دوآب ترابر علیه شهرداری پل سفید در پرونده کلاسه 88-1330 شعبه 49 دیوان عدالت اداری به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که حکم به غیر وارد بودن شکایت صادر گردیده است.

2- در خصوص دعوی آقایان فیروز دلاوری و منوچهر فتاحی به نمایندگی از شرکت کمپرسی داران سوادکوه علیه شهرداری پل سفید در پر ونده کلاسه 881127 شعبه 26 دیوان عدالت اداری به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری حکم به وارد بودن شکایت صادر گردیده است.

ریاست محترم دیوان اگر به دو رای صادره که از دو شعبه در موضوع واحد بنگریم تعارض در آراء را مشاهده خواهیم کرد چرا که هر دو رای مربوطه به ماده 77 قانون شهرداریها که ماحصل اعتراض هر دو نیز بابت عوارض 2 درصد حمل بار از طرف شهرداری می‌باشد حال شعبه 29 حکم به رد اعتراض و شعبه 26 حکم به وارد بودن اعتراض صادر نموده است. لذا از آن مقام محترم اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 که اشعار می دارد: هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام نماید. جهت احقاق حق این شهرداری مورد استدعاست.

در پایان خاطر نشان می‌گردد مستندات قانونی این شهرداری (رای هیات عمومی شماره 86/304 و بخشنامه شماره 61/30140 دفتر حقوقی وزارت کشور) ضمیمه می‌گردد تا راه گشای قضات محترم دیوان در حل این موضوع در هیات عمومی گردد.»

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900038367 با موضوع دادخواست آقایان فیروز دلاوری و منوچهر فتاحی به طرفیت شهردار پل سفید و به خواسته نقض رای شماره 6966-25/6/1388 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره 8909970902600760-29/8/1389 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه مشتکی عنه و نظر به اینکه اولاً: قانونگذار به صراحت مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض حمل و نقل کالا در جاده های برون شهری را عوارض محلی تلقی نموده و وضع آن توسط مراجع ذیصلاح قانون به صورت یکپارچه و ملی تعیین نموده است. ثانیاً: برای ارائه یک خدمت نمی توان 2 عوارض اخذ نمود. ثالثاً: حسب اعلام سازمان حمل و نقل جاده ای کشور طی نامه شماره 5/71/3107/1- 23/8/1389 فعالیت شرکت شاکی را حمل و نقل کالا در سطح جاده های کشور اعلام نموده است. رابعاً: به صراحت ماده قانون اساسی قضات نباید به مصوبات مغایر قانوت ترتیب اثر بدهند لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و رای معترض عنه نقض بلاارجاع می‌گردد. رای صادر قطعی است.

ب: شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/88/1330 با موضوع دادخواست آقایان غلامرضا حسنی و یداله روئین تن به طرفیت شهردار پل سفید و به خواسته نقض رای 6965-25/6/1388 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره 1055-30/5/1389 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه رای معترض عنه مادام که مصوبه شورای اسلامی شهر پل سفید مبنی بر وصول عوارض 2% بهاء کرایه حمل بار و برگ باسکول دارای اعتبار باشد قانونی اصدار یافته است و از ناحیه شاکی دلیل موجه و مدللی بر فسخ آن ارائه نگردیده است و از حیث رعایت قوانین و مقررات نیز تخلفی مشهود نمی‌باشد. علی هذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمی شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع