رای شماره 391 مورخ 1381/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 392/81

شاکی: رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت10/81/984 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 6 بهمن 1381

شماره دادنامه: 391

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به شرح پرونده کلاسه 80/471 شعبه هفتم آقای حبیب جلیلی‌دانالو شکایتی بر علیه بانک ملی به خواسته اعتراض به موافقت غیر قانونی بر استفعا و درخواست اعاده به خدمت نموده و نشانی خود را تهران فلکه دوم صادقی بلوار آیت‌الله کاشانی میدان نور خیابان پیامبر مجتمع مسکحونی پیامبر بلوکL نسترن تعیین نموده است و در دادنامه صادره به شماره 1051 مورخ 1381/06/24 شعبه هفتم نشانی نامبرده به جای بلوک L نسترن بلوک 10 نسترن درج می‌گردد و در نتیجه به لحاظ اشتباه بودن آدرس طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ابلاغ می‌گردد.از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی از طرف شاکی به عمل می‌آید و شعبه دهم تجدیدنظر با توجه به تاریخ ابلاغ و تاریخ تجدیدنظر خواهی، اعتراض را خارج از مهلت تشخیص و قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر می‌نماید. پس از ابلاغ دادنامه تجدیدنظر، مشارالیه با مراجعه به شعبه اعلام نموده است که چون نشانی مندرج در دادنامه 1051 مورخ 1381/06/24 ششعبه هفتم اشتباه شده و نشانی اعلام در دادخواست درج نگردیده است، علیهذا از موضوع دادنامه مذکور بی‌اطلاع مانده است و اگر دادنامه در نشانی صحیح ابلاغ می‌شد به موقع تجدیدنظر خواهی می‌گردید.با توجه به مراتب فوق و اینکه دادنامه شماره 385 مورخ 1381/08/19 شعبه دهم تجدیدنظر براساس ابلاغ غیر صحیح و نادرست دادنامه شعبه هفتم صورت گرفته و بر همین مبنا تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت تلقی گردیده است و در نتیجه دادنامه صادره از شعبه دهم نیز دارای اشکال قانونی است. علیهذا مستنداً به تبصره یک قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری و با اعلام اشتباه در اصدار دادنامه شماره 358 مورخ 1381/08/19 شعبه دهم تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مشروحه مورخ 1381/10/12 آقایان رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و عنایت به اینکه دادنامه بدوی به لحاظ عدم قید نشانی شاکی به طور دقیق وفق مقررات به او ابلاغ نشده است و در نتیجه تاریخ مندرج در گزارش مامور ابلاغ نمی‌تواند مبدا شروع مهلت تقاضای تجدیدنظر محسوب شود و موجب سلب حق اعتراض شاکی نسبت به دادنامه بدوی گردد. بنابراین رد تقاضای دادخواست تجدیدنظر وی به عنوان تقدیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 358 مورخ 1381/08/19 مبتنی بر اشتباه بوده است و به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رای مقتضی به شعبه اول تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع