ماده 82 قانون محاسبات عمومی کشور

مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف - در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.