ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت بتملک منابع طبیعی ملی شده به عمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و ‌حق ‌الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.