رای شماره 521 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 521

تاریخ دادنامه: 7؍3؍1398

شماره پرونده: 98؍251

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم نگار نصیری

موضوع شکایت و خواسته: الزام به ایفای تعهد (غیرمالی) مبنی بر صدور حکم حقوقی با وضعیت استخدام پیمانی و پایه 2 حقوقی از 1391/07/01 تا 1392/07/01 به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی

گردش کار: 1- خانم نگار نصیری به موجب دادخواستی الزام به ایفای تعهد (غیرمالی) به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی را در دادگاه عمومی حقوقی تهران خواستار شده است.

2- شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 9709970241701499-10؍10؍1397 موضوع را در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

3- پرونده با قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارجاع و به شعبه 44 دیوان عدالت اداری فرستاده شد و شعبه نیز با لحاظ قرار مذکور پرونده را به هیات عمومی فرستاد.

4- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت است و الزام به ایفاء تعهدات از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و چون در پرونده حاضر الزام به ایفاء تعهدات درخواست شده رسیدگی به این خواسته از شئون هیات عمومی نیست، رسیدگی به خواسته مذکور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع