ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان ‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره ‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای ‌پروانه بهره‌ برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می ‌شود.حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین ‌نامه اجرائی این قانون تعیین ‌خواهد شد.

تبصره 1 - حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.

تبصره 2 - در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل‌ نشینان یا دهکده ‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط‌ دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال ‌از حق رانندگی محروم می‌ شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)

نشست های قضایی (1 مورد)