رای شماره 378 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 378

تاریخ دادنامه: 27/4/1396

کلاسه پرونده: 94/416

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با وکالت آقای سعید اکبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 23505/ت25033ه--17/5/1380 نمایندگان ویژه رئیس جمهور

گردش کار: آقای سعید اکبری به وکالت از شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 23505/ت25033ه--17/5/1380 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص نحوه اجرای بندهای (ب) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام

با احترام چون در اجرای تصمیم نامه شماره 66563/ت22589ه--21/12/1378 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری که در اجرای بندهای ج و ی تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 و در اجرای تصویب نامه شماره 53409/ت22288/ه--7/10/1378 هیات وزیران مالکیت سازمان ایرانگردی و دولت و نسبت به اموال و داراییهای پیوست مصوب طبق فهرست که از جمله آن در ردیف 67، 66، 65، 64، 63، 62 مهمانسرای دیزین 1 و 2 تاسیسات منطقه دیزین و شمشک مهمانسرای شمشک بالا و پآیین، منطقه اسکی خور به صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی واگذار و طبق نامه شماره 3215/10/92 -15/11/1392 سرپرست امور مالی شرکت نیز برابر ارزیابی کارشناسی بهاء مجتمع تفریحی دیزین از طلب صندوقهای فوق الذکر از دولت کسر گردیده است و مالکیت این شرکت نسبت به آن مستقر شده که متاسفانه مصوبه مورد شکایت توسط نمایندگان ویژه دولت به شماره 23505/ت25033/ه--17/5/1380 در بند 1 مصوبه نسبت به مراکز ورزشی پیستهای زمستانی اسکی دیزین، شمشک و خور به انضمام بالابرها و تجهیزات و مستحدثات و اموال و داراییها و سایر حقوق و امتیازات سهمی سازمان تربیت بدنی قرار داده است که مالکیت قسمتهای فوق الذکر به موجب مصوبه های پیش گفته از دولت ساقط و در مالکیت صندوقهای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته بالمال اشخاص مذکور فاقد ید مالکانه بوده و تصمیم آنها ماهیتاً باطل و بلااثر بوده است و همچنین بندهای ب و ی تبصره 10 قانون بودجه 1380 ناظر به واگذاری دارایی دولت بوده و با خروج اموال فوق الذکر از دارایی دولت اختیاری برای دولت در واگذاری اموال صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی به سازمان تربیت بدنی وجود نداشته است لذا تصمیم نامه شماره 23505/ت25033ه--17/5/1380 کلاً اقدام خلاف قانون و خارج از حدود و اختیار نمایندگان ویژه تنظیم و مغایر قانون مستند مربوطه می‌باشد. مضافاً اینکه اساساً نمایندگان ویژه رئیس جمهور در اجرای اصل 127 قانون اساسی صلاحیت وضع مقرره و تنظیم ضوابط ندارند که از این جهت هم خارج از حدود اختیار مصرحه در اصل 127 قانون اساسی اقدام نموده‌اند لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته به ابطال تصمیم نامه شماره «23505/ت25033ه--17/5/1380» از تاریخ صدور از هیات دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. شایان ذکر است به موجب مصوبه شماره 38182ت27504ه--14/8/1381 کلیه اموال فهرست موضوع مصوبه شماره 66563/ت22589ه--21/12/1378 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری به نسبت 50% صندوق بازنشستگی و 50% سازمان تامین اجتماعی به شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی واگذار گردیده است."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان تربیت بدنی- سازمان تامین اجتماعی

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور که در جلسه مورخ 2/5/1380 با رعایت تصویب نامه شماره 10893/ت24667ه--16/3/1380 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

1- مالکیت دولت و سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به کلیه مراکز ورزشی پیستهای زمستانی اسکی دیزین، شمشک و خور به انضمام بالابرها و تجهیزات و مستحدثات و اموال و داراییها و سایر حقوق و امتیازات مربوط سهمی سازمان تربیت بدنی و همچنین مهمانسراها و ویلاها و ساختان‌های نیمه تمام و مغازه ها و تجهیزات و مستحدثات و اموال و داراییها و سایر حقوق و امتیازات مربوط سهمی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور طبق مفاد این تصمیم نامه به نسبت سهمی سازمان تربیت بدنی و سهمی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی کشوری و دو سازمان مذکور واگذار می‌گردد.

2- سازمانهای تامین اجتماعی و تربیت بدنی و صندوق بازنشستگی کشوری موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه با انتخاب کارشناس رسمی نسبت به تعیین قیمت تفکیکی سهمی سازمان تربیت بدنی و سهمی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری موضوع بند یک این تصمیم نامه پس از کسر و منظور نمودن تعهدات اقدام نمایند.

3- حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه و به منظور اداره متمرکز پیستهای اسکی و مهمانسراها و سایر تاسیسات و مستحدثات در شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات و ساختان‌های ورزشی وابسته به سازمان تربیت بدنی و بر اساس صورت تفکیکی کارشناسی موضوع بند (2)، سهمی سازمان تربیت بدنی و سهمی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی به صورت آورده غیر نقدی در شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات و ساختان‌های ورزشی سرمایه گذاری می‌شود.

تبصره - سهمی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

4- مالکیت و ترکیب سهام در شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات و ساختان‌های ورزشی پس از افزایش سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باید برابر سهمی سازمان تربیت بدنی و صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی از داراییهای موضوع بند (3) این تصمیم نامه باشد.

5- سازمان تربیت بدنی مکلف است برای اداره و توسعه مشارکت انجام شده حمایت و پشتیبانی های لازم را انجام دهد.

6- کلیه هزینه های مربوط به اجرای این تصمیم نامه بالمناصفه توسط سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود.- معاون اول رئیس جمهور"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مصوبه شماره 23505/ت25033ه--17/5/1380 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در اجرای بندهای (ب) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 تصویب شده است و با توجه به اینکه احکام قوانین بودجه سنواتی است، موضوع قابل طرح و بررسی در هیات عمومی تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع