رای شماره 1307 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1307

تاریخ دادنامه: 10/12/1395

کلاسه پرونده: 93/955

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 از مصوبات شماره 448-6/10/1390 و 464-1/12/1390 شورای اسلامی شهر رامسر

گردش کار: معاون مدیرکل دفتر حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 176965-19/9/1393، ابطال بندهای 1 از مصوبات شماره 448-6/10/1390 و 464-1/12/1390 شورای اسلامی شهر رامسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر (مصوبه شماره 448-6/10/1390 و 466-1/12/1390) پیرامون اعطای 20 درصد تخفیف بابت عوارض ساختمانی و جرایم ماده (100) و کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

بند 1 مصوبه شماره 448- 6/10/1390 شورای اسلامی شهر رامسر عنوان می دارد: « نامه شماره 10/9013- 4/10/1390 شهرداری با عنایت به فرا رسیدن ایام ا... دهه مبارک فجر و جذب مشارکت شهروندان در امور اجرایی مدیریت شهری و درخواست مجوز جهت اعمال ضریب تشویقی 20 درصد به شهروندانی که از تاریخ 12/11/1390 تا 24/11/1390 به شهرداری مراجعه وکلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده 100 و عوارضات ساختمانی و صنفی خود را به صورت نقد پرداخت نمایند مطرح و شورا موافقت خود را در این خصوص از تاریخ 5/10/1390 تا 30/11/1390 اعلام می دارد.»

بند 1 مصوبه شماره 466-1/2/1390 شورای اسلامی شهر مذکور اشعار می دارد: « نامه شماره 10/10828-30/11/1390 در اجرای بند 1 مصوبه شماره 448 شورا در خصوص اعطای 20 درصد تخفیف جهت پرداخت نقد مراجعین به شهرداری بابت عوارضات ساختمانی و جرایم ماده 100 و کمیسیون ماده (77) و با توجه به استقبال مردم از این شرایط، درخواست مجوز لازم جهت تمدید مدت استفاده از شرایط 20 درصد تخفیف جهت عوارضات شهرداری (ساختمانی و صنفی) از تاریخ 10/12/1390 تا 25/12/1390 مطرح و شورا موافقت خود را در این خصوص تا پایان سال 1390 اعلام می دارد.» مصوبات مذکور مغایر با ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب 1/3/1375) می‌باشد زیرا اتخاذ تصمیم برای اعمال تخفیف در عوارضات شهرداری و جرایم ماده 100 و کمیسیون ماده (77) جزو وظایف شورای اسلامی شهر (موضوع ماده 71 قانون مذکور) نبوده و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد.

بنا به مراتب، خواهشمند است در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هیات عمومی دیوان مطرح گردد. »

متن مصوبات شماره های 448-6/10/1390 و 464-1/12/1390 شورای اسلامی شهر رامسر که مورد اعتراض قرا رگرفته به شرح زیر است:

الف- مصوبه شماره 448- 6/10/1390:

« 1- نامه شماره 10/9013- 4/10/1390 شهرداری با عنایت به فرا رسیدن ایام اله دهه مبارک فجر و جذب مشارکت شهروندان در امور اجرایی مدیریت شهری و درخواست مجوز جهت اعمال ضریب تشویقی 20% به شهروندانی که از تاریخ 12/11/1390 تا 24/11/1390 به شهرداری مراجعه وکلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده 100 و عوارضات ساختمانی و صنفی خود را به صورت نقد پرداخت نمایند مطرح و « شورا موافقت خود را در این خصوص از تاریخ 15/10/1390 تا 30/11/1390 اعلام می دارد.» »

ب- مصوبه شماره 464-1/12/1390:

« 1- نامه شماره 10/10828-30/11/1390 در اجرای بند 1 مصوبه شماره 448 شورا در خصوص اعطای 20% تخفیف جهت پرداخت نقد مراجعین به شهرداری بابت عوارضات ساختمانی و جرایم ماده 100 و کمیسیون ماده 77 و با توجه به استقبال مردم از این شرایط، درخواست مجوز لازم جهت تمدید مدت استفاده از شرایط 20 درصد تخفیف جهت عوارضات شهرداری (ساختمانی و صنفی) از تاریخ 10/12/1390 تا 25/12/1390 مطرح و « شورا موافقت خود را در این خصوص تا پایان سال 1390 اعلام می دارد.» »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است و اعطاء تخفیف از مصادیق حکم ماده 71 قانون پیش گفته نمی‌باشد، بنابراین بندهای 1 چهارصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 6/10/1390 و چهارصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ 1/12/1390 شورای اسلامی شهر رامسر که به موجب آنها برای شهروندانی که در دوره های زمانی تعیین شده در مصوبات به شهرداری مراجعه و کلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده 100 و کمیسیون ماده 77 و عوارض ساختمانی و صنفی را به صورت نقد می پردازند 20 درصد تخفیف در نظرگرفته شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع