صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلات

موضوع

وصف کیفری عدم تطابق امضاء چک

پرسش

صادر کننده چک آن را به نحوی امضاء می کند که در حین رجوع به بانک به دلیل عدم تطابق امضاء غیر قابل وصول باشد؛ آیا این رفتار دارای وصف کیفری است؟

نظر هیئت عالی

چنانچه علت صدور گواهی عدم پرداخت به سبب عدم تطابق امضا باشد قابلیت تعقیب کیفری دارد؛ نظریه اتفاقی نتیجتاً مورد تائید است.

نظر اتفاقی

صدور چک بلامحل در معنی اعم شامل چک پرداخت نشدنی هم می‌شود، خواه پرداخت شدن به دلیل عدم موجودی باشد خواه به صورتی ناجور تنظیم شود که قابلیت پرداخت را نداشته باشد، مثل عدم تطابق امضاء با امضاء صادر کننده. ماده ۳ قانون صدور چک کلیه رفتارهای مجرمانه را اشاره نموده و یکی از رفتارهای مجرمانه همین موضوع سوال می‌باشد که ضمانت اجرای آن ماده ۷ قانون صدور چک می‌باشد؛ البته برخی معتقدند که صدور چک به صورت مخدوش مشمول ماده ۷ قانون صدور چک سابق بیان نموده بود ((هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد مجازات می‌گردد)) اما قانونگذار در اصلاحیه قانون چک ماده ۷ را به این نحو اصلاح نموده: ((هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد بدین نحو مجازات می‌گردد...)) لذا قصد قانونگذار جرم زدایی از چک های وعده دار مخدوش بوده است. البته ناگفته نماند در صورتی که صادر کننده چک با وسایل متقلبانه مال دیگری را ببرد عنوان جرم کلاهبرداری نیز دور از ذهن نخواهد بود.