ماده 120 قانون محاسبات عمومی کشور

وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی می ‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه‌ حق تصرف مالکانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده ‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)