شماره پرونده ۱۹۳۰ - ۱/۳ - ۹۲
سوال
الف - آیا امتیاز - مثلاً امتیاز داروخانه - حق مالی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله بعضی از دارندگان داروخانه امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبالغ را هم می گیرند.
ب - چنانچه حق مالی باشد آیا محکوم ­ له می‌تواند در اجرای احکام توقیف و به واجدین شرایط واگذار و وجه آن را بابت محکوم ­ به دریافت کند.
نظریه شماره ۸۸/۹۳/۷ - ۲۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
امتیاز داروخانه حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانونًا امکان توقیف آن وجود دارد اما واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی ربط است.