مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص اجرای تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395

مصوب 1402/02/11 شورای عالی بیمه

با سلام؛

در اجرای تبصره ماده (39) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب سال 1395، مصوبه جلسه مورخ 1402/02/11 شورای عالی بیمه، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می‌گردد:‌
"تعرفه هزینه ارزیابی خسارت، به ازای هر فقره ارزیابی برای سال 1402 به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1 - برای انواع موتورسیکلت، مبلغ یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال.
2 - برای خودروهای سواری و بارکش تا کمتر از از 3 تن ظرفیت، مبلغ دو میلیون و نهصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال.
3 - برای خودروهای بارکش با ظرفیت 3 تن و بیشتر و انواع اتوکارها و سایر خودروها مبلغ سه میلیون و نهصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال"

مجید بهزادپور
رئیس شورای عالی بیمه