(اصلاحی 1381/04/30)-‌ هیأ‌ت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود در او‌لین جلسه خود هیأ‌ت رییسه‌ای مرکب از یک رییس و دو نایب رییس و یک دبیر را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیئت مدیره با تعداد آرای نصف به علاو‌ه یک نفر اعضای اصلی هیأ‌ت مدیره برای مدت یک سال انتخاب می‌کند و تجد ...
ادامه ...
اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود: 1 - برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. 2- برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه فعالیتهای حرفه ای و مهندسی. 3 - ارتقای دانش فنی و کیفی ...
ادامه ...
(اصلاحی 1390/03/31)- شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌ البدل با ترکیب رشته‌ های یاد شده در آیین‌ نامه است که از بین اعضای‌ هیات ‌مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌ شوند. اعضای‌ شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در ه ...
ادامه ...
(اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین‌ نامه‌ های اجرائی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که ‌آئین‌ نامه‌ های اجرائی این قانون تصویب نشده است آئین‌ نامه‌ های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء ‌خواهد بود.
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور ...
ادامه ...