ماده 54 قانون مدنی

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

عناوین و برچسب‌ها