تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۰۵۰
شماره پرونده: ۹۳-۰۹۸-۱۴۰۵

استعلام:

آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می‌باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده های حقوقی و کیفری دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بوده اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران ومعاونین دادستان می‌باشد./ن