ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

سازمان می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاهها فراهم نماید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)