ماده 502 قانون مدنی

اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

عناوین و برچسب‌ها